Jesu li bilješke uz završni račun obvezne za neprofitne organizacije koje imaju jednostavno knjigovodstvo? Ukoliko naše knjigovodstvo ne želi ili ne može napraviti bilješke, moramo li ih onda mi sami napraviti i kako bi one trebale izgledati? Ima li propisana forma za bilješke?

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 124/14., dalje. Zakon) i Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15), neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog […]

Je li potrebno mijenjati Ugovor o radu za zaposlenika udruge zbog iznosa plaće u eurima?

Prema načelu neprekidnosti ugovora postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima datumom uvođenja eura kao službene valute smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije ( ciljni datum je 01.01.2023.). Iznosi u pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se […]

Koje korake udruga mora poduzeti nakon održavanja izborne skupštine? Radi se promjena u osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge. Zanima nas koji su nam koraci nakon toga, gdje evidentiramo promjenu i kome smo dužni dostaviti zapisnik?

Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) određuje tko može biti osoba ovlaštena[1] za zastupanje udruge, a to su prema čl. 11. Zakona o udrugama samo punoljetne, poslovno sposobne osobe ako im poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Statut udruge mora sadržavati odredbe o mandatu tijela udruge, načinu sazivanja […]

Na koji način je potrebno popunjavati OPULJP tablice? Postoje li neke općenite upute za popunjavanje?

Za sve projekte koji zahtijevaju popunjavanje podataka o korisnicima putem sustava OPULJP: podaci se ispunjavaju na stranici https://opuljp.mrosp.hr/account/login te za ispunjavanje trebate slijediti upute dobivene prilikom provedbene radionice. Provoditelji projekta su obvezni osigurati da korisnici popune sljedeće obrasce: – Obrazac 1 – ulazni obrazac – Obrazac 2 – izlazni obrazac – Dokaz o pripadnosti ciljnoj […]

Jesu li udruge, koje u svoj rad uključuju volontere, obavezne slati godišnje izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike?

Udruge, i svi drugi organizatori volontiranja, obvezni su slati godišnje izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja nadležnom Ministarstvu, sukladno Zakonu o volonterstvu (čl. 33) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Šaljem poveznice na oba dokumenta: https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_9_220.html Izvješće se predaje online, putem aplikacije Ministarstva: http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f Svake […]

Postoji li ograničen vremenski rok na koji se može izdati volonterski ugovor, npr. na 2 ili 3 godine, ako volonter kontinuirano dolazi volontirati u našu udrugu po nekoliko sati mjesečno?

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/12, 84/21), dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje 3 mjeseca bez prekida. Nadalje, nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseca bez prekida od najmanje 3 mjeseca, kao ni […]

Treba li i u kojem roku neprofitna organizacija, obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, po važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijeti godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu?

Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. od 15.10.2014) koji je stupio na snagu 1.1.2015., uređuje obvezu izrade godišnjeg programa rada, kao i financijskog plana za njegovu provedbu. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., 119/15., dalje: Pravilnik) […]

SOS za OCD – HELP-DESK

NAZIV PROJEKTA: SOS za OCD UPRAVLJAČKO TIJELO: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva FOND: Europski socijalni fond OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. NOSITELJ PROJEKTA: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET NAZIV PARTNERA: Udruga MI, Udruga Breza, Gong, Inkluzivna kuća Zvono BROJ ČLANICA MREŽE: 14 […]

Započeo projekt „OCD info“

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započela je s projektom „OCD info“ koji financira Grad Belišće iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2021. Projekt je započeo 16. travnja 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine. Projekt je usmjeren na osmišljavanje kampanje za informiranje pružatelja usluga i krajnjih korisnika o razvoju kvalitetnih socijalnih usluga koje […]

Početak projekta: “OCD info”

Kratak tekst o projektu: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započela je s projektom „OCD info“ koji financira Grad Belišće iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2021. Projekt je započeo 16. travnja 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine. Projekt je usmjeren na osmišljavanje kampanje za informiranje pružatelja usluga i krajnjih korisnika o razvoju […]