Koje korake udruga mora poduzeti nakon održavanja izborne skupštine? Radi se promjena u osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge. Zanima nas koji su nam koraci nakon toga, gdje evidentiramo promjenu i kome smo dužni dostaviti zapisnik?

Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) određuje tko može biti osoba ovlaštena[1] za zastupanje udruge, a to su prema čl. 11. Zakona o udrugama samo punoljetne, poslovno sposobne osobe ako im poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Statut udruge mora sadržavati odredbe o mandatu tijela udruge, načinu sazivanja skupštine u slučaju prestanka mandata.

Odluku tko će biti osoba ovlaštena za zastupanje udruge i koliko osoba, zakonodavac je stavio u kompetenciju skupštine udruge, koja prema čl. 18. st. 1. al. 2. Zakona o udrugama bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština.

Osoba ovlaštena za zastupanje prema čl. 19. Zakona o udrugama: odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano, odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga i drugo.

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge[2] imaju svoj mandat određen odredbama statuta udruge. U pravilu se ne radi o stalnoj funkciji, nego o promjenjivoj, moguće i reizbornoj funkciji. Moguće su promjene osoba ovlaštenih za zastupanje udruge tijekom djelovanja udruge.

Prema čl. 27. st. 1. al. 5. Zakona o udrugama osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobi iz prethodnog mandata.

Zahtjevu se prilažu: zapisnik o radu skupštine, odluka o razrješenju osobe za zastupanje, odluka o imenovanju osobe za zastupanje udruge, preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

U odlukama uz imena osoba kako kod razrješenja tako i imenovanja se upisuje OIB i adresa iz osobne iskaznice, a kod imenovanja se upisuje i na koji vremenski period-mandat.

Zahtjev za upis promjena[3] u Registar udruga podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni. Zahtjev podnesen nakon toga roka, odbacit će se rješenjem.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar udruga

O upisu promjena u Registar udruga nadležno upravno tijelo donosi rješenje.

Udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti koristiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u Registar udruga.

Promjene u Registru neprofitnih organizacija

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nakon dobivenog rješenja o upisu promjena u Registru udruga, u roku od sedam radnih dana o promjenama obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca Promjene u Registru neprofitnih organizacija kako bi se promjena podataka provela i u Registru neprofitnih organizacija.

Obrazac RNO-P u elektroničkom obliku možete pronaći na stranicama Ministarstva financija.

https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=118&url=print

[1] Izrazi koji se koriste u tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

[2] Udruge svojim statutima imaju definiran broj osoba za zastupanje udruge. Najčešće je to samo predsjednik ili i zamjenik predsjednika ili neki drugi naziv.

[3] Zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se nadležnom tijelu Županije, odnosno Ispostave sjedišta udruge.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.