Treba li i u kojem roku neprofitna organizacija, obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, po važećem Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijeti godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu?

Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. od 15.10.2014) koji je stupio na snagu 1.1.2015., uređuje obvezu

izrade godišnjeg programa rada, kao i financijskog plana za njegovu provedbu. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih

planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., 119/15., dalje: Pravilnik) uređuje metodologiju izrade financijskih planova. Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene

Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada (čl. 10. Pravilnika).

– Plan prihoda i rashoda priprema se i donosi najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

– Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Dakle, Godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu neprofitna organizacija donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine (npr. 2022.godine ) za sljedeću godinu (2023.godinu).

Prema odredbama čl. 45. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za njegovo ne donošenje propisana je kazna od 5.000,00 do 200.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju i od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za osobu zakonskog zastupnika neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.