Kratak tekst o projektu:

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET započela je s projektom „OCD info“ koji financira Grad Belišće iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2021. Projekt je započeo 16. travnja 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine. Projekt je usmjeren na osmišljavanje kampanje za informiranje pružatelja usluga i krajnjih korisnika o razvoju kvalitetnih socijalnih usluga koje mogu utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici te omogućiti razvoj socijalnih usluga kao oblika poduzetništva. Info kampanjom će se educirati građanstvo u 5 županija o potrebama aktiviranja u procese kreiranja nacionalnih i lokalnih socijalnih politika. Planirane aktivnosti projekta su: informiranje putem radio emisija, organiziranje Okruglog stola te informiranje putem društvenih mreža i službenih stranica ocd-ova.