Postavi upit

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.

NAJČEŠĆA PITANJA

Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. od 15.10.2014) koji je stupio na snagu 1.1.2015., uređuje obvezu

izrade godišnjeg programa rada, kao i financijskog plana za njegovu provedbu. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih

planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., 119/15., dalje: Pravilnik) uređuje metodologiju izrade financijskih planova. Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene

Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada (čl. 10. Pravilnika).

– Plan prihoda i rashoda priprema se i donosi najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

– Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Dakle, Godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu neprofitna organizacija donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine (npr. 2022.godine ) za sljedeću godinu (2023.godinu).

Prema odredbama čl. 45. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za njegovo ne donošenje propisana je kazna od 5.000,00 do 200.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju i od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za osobu zakonskog zastupnika neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo.

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/12, 84/21), dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje 3 mjeseca bez prekida. Nadalje, nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseca bez prekida od najmanje 3 mjeseca, kao ni dugotrajno ili kontinuirano izvršavanje volonterskih poslova koji bi inače predstavljali naplatne ugovorne odnose.

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučaju dugotrajnog volontiranja. Volonteri mogu imati volonterske ugovore na dulje vremensko razdoblje, međutim važno je držati se Zakona o volonterstvu prema kojemu, već prethodno navedeno, nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseca bez prekida od najmanje 3 mjeseca, kao ni dugotrajno ili kontinuirano izvršavanje volonterskih poslova koji bi inače predstavljali naplatne ugovorne odnose.

Udruge, i svi drugi organizatori volontiranja, obvezni su slati godišnje izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja nadležnom Ministarstvu, sukladno Zakonu o volonterstvu (čl. 33) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Šaljem poveznice na oba dokumenta: https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_9_220.html

Izvješće se predaje online, putem aplikacije Ministarstva: http://volonteri.mdomsp.hr/Admin/Login?ReturnUrl=%2f

Svake godine Ministarstvo sve registrirane organizatore volontiranje podsjeća na rok za prijavu (kraj veljače tekuće godine za prošlogodišnje aktivnosti). Isto tako, slobodno se javite regionalnom volonterskom centru na vašem području (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) i vidite postoji li mogućnost uključivanja u njihove mailing liste, ako iste postoje, da vas i na taj način podsjete na prijavu volonterskih sati i volontera. Predlažemo da odmah registrirate vašu organizaciju u aplikaciji Ministarstva kako biste već dogodine dobili podsjetnik za izvješće o aktivnostima za 2022.

Kako bi predaja izvješća bila što jednostavnija, predlažemo da sve volontere i volonterske sate, kao i ostale informacije koje će Izvješće od vas tražiti, pratite u jedinstvenom dokumentu (npr u Excelu kao svojevrsnu bazu volontera). Šaljemo poveznicu na dokument za praćenje volontera koju je izradio Volonterski centar Split: https://vcst.info/prikljuci-se/obrasci/517-evidencija-volonterskih-sati

Za sve projekte koji zahtijevaju popunjavanje podataka o korisnicima putem sustava OPULJP: podaci se ispunjavaju na stranici https://opuljp.mrosp.hr/account/login te za ispunjavanje trebate slijediti upute dobivene prilikom provedbene radionice.

Provoditelji projekta su obvezni osigurati da korisnici popune sljedeće obrasce:

– Obrazac 1 – ulazni obrazac

– Obrazac 2 – izlazni obrazac

– Dokaz o pripadnosti ciljnoj skupini (osobna iskaznica, dokaz o primanju mirovine, izjava o nezaposlenosti, itd.)

– Dokaz o sudjelovanju na projektnim aktivnostima – potpisnu listu i fotografiju (ili drugi adekvatni dokaz) o ulasku u projekt, tj. dokaz o prvoj aktivnosti u kojoj je sudionik sudjelovao.

Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17. i 98/19.) određuje tko može biti osoba ovlaštena[1] za zastupanje udruge, a to su prema čl. 11. Zakona o udrugama samo punoljetne, poslovno sposobne osobe ako im poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Statut udruge mora sadržavati odredbe o mandatu tijela udruge, načinu sazivanja skupštine u slučaju prestanka mandata.

Odluku tko će biti osoba ovlaštena za zastupanje udruge i koliko osoba, zakonodavac je stavio u kompetenciju skupštine udruge, koja prema čl. 18. st. 1. al. 2. Zakona o udrugama bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština.

Osoba ovlaštena za zastupanje prema čl. 19. Zakona o udrugama: odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano, odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga i drugo.

 

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge[2] imaju svoj mandat određen odredbama statuta udruge. U pravilu se ne radi o stalnoj funkciji, nego o promjenjivoj, moguće i reizbornoj funkciji. Moguće su promjene osoba ovlaštenih za zastupanje udruge tijekom djelovanja udruge.

Prema čl. 27. st. 1. al. 5. Zakona o udrugama osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobi iz prethodnog mandata.

Zahtjevu se prilažu: zapisnik o radu skupštine, odluka o razrješenju osobe za zastupanje, odluka o imenovanju osobe za zastupanje udruge, preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

U odlukama uz imena osoba kako kod razrješenja tako i imenovanja se upisuje OIB i adresa iz osobne iskaznice, a kod imenovanja se upisuje i na koji vremenski period-mandat.

Zahtjev za upis promjena[3] u Registar udruga podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni. Zahtjev podnesen nakon toga roka, odbacit će se rješenjem.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar udruga

O upisu promjena u Registar udruga nadležno upravno tijelo donosi rješenje.

Udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti koristiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u Registar udruga.

 

Promjene u Registru neprofitnih organizacija

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nakon dobivenog rješenja o upisu promjena u Registru udruga, u roku od sedam radnih dana o promjenama obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca Promjene u Registru neprofitnih organizacija kako bi se promjena podataka provela i u Registru neprofitnih organizacija.

Obrazac RNO-P u elektroničkom obliku možete pronaći na stranicama Ministarstva financija.

https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=118&url=print

 

[1] Izrazi koji se koriste u tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

[2] Udruge svojim statutima imaju definiran broj osoba za zastupanje udruge. Najčešće je to samo predsjednik ili i zamjenik predsjednika ili neki drugi naziv.

[3] Zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se nadležnom tijelu Županije, odnosno Ispostave sjedišta udruge.

Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 124/14., dalje. Zakon) i Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15), neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva i koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

To znači da neprofitna organizacija sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF koji se nalazi u prilogu Pravilnika o izvješćivanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija i njegov je sastavni dio, te Bilješke.

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima su dopuna podataka uz financijski izvještaj.

U Bilješkama uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do odstupanja u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

Neprofitna organizacija u sustavu jednostavnog knjigovodstva Godišnje financijske izvještaje predaje Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Što se tiče vanjskog knjigovodstvenog servisa potrebno je provjeriti koje su odredbe navedene u Ugovoru o vođenju poslovnih knjiga/računovodstva pa ako stoji odredba o tome da će sastaviti Godišnje financijske izvještaje smatram da bi se u tom slučaju trebali pridržavati ugovorene odredbe odnosno sastavljanja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu i Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima. Forma Bilješki nije propisana.