Je li potrebno i kako uskladiti postojeći Ugovor o radu s novim Zakonom o radu?

Zakon o izmjeni  i dopuni Zakona o radu (NN 51/22) je stupio na snagu[1] 01.01.2023.godine. Svi ugovori o radu do stupanja na snagu novog Zakona o radu pravno su valjani i nije ih potrebno nužno mijenjati niti usklađivati s novim Zakonom o radu. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu […]

Koje tijelo udruge mora riješiti upitnik samoprocjene?

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija provodi se na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14. i 114/22.), te  Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku […]

Kako objasniti promjene u iznosu plaće djelatnika?

Pri prijavi projekta imali smo na umu drugog djelatnika koji bi radio na projektu. U međuvremenu došlo je do promjene te bi plaća trebala biti manja od početno planirane. Kako to objasniti u tablici prenamjene? Sve promjene manjeg značaja koje ne utječu na promjenu proračuna rješavaju se kroz ugovorom propisanu tablicu preraspodjele i obavijest o […]

Koje dokaze moramo priložiti pri predaji izlaznih obrazaca u sustav OPULJP?

Sustav OPULJP osmišljen je za prikupljanje tzv. mikropodataka i u njega se unosi ciljana skupina, tj. pokazatelji koji su navedeni u Prijavnom obrascu A. Od dokaznih materijala prilažete one dokumente koji su propisani Javnim pozivom, odnosno koji su navedeni u Ugovoru koji ste sklopili s PT2. Obično su to dokazi o pripadnosti ciljanoj skupini kroz identifikacijski dokument, […]

Pod kojim uvjetima udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost može povisiti cijene svojih usluga na način da se ne prekrši odredba konverzije u euro? Koji je način dokazivanja da je povećanje opravdano?

Temeljno mjesto među načelima propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj zauzimaju načelo zaštite potrošača i načelo neopravdanog povećanja cijena. Načelo zaštite potrošača propisuje kako potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden kao službena valuta u Republici Hrvatskoj, a načelo zabrane neopravdanog […]

Kako knjigovodstveno evidentirati opremu doniranu udruzi?

Darovanje ili donacija daje se bez ikakve naknade i protučinidbe. U skladu sa čl. 479. – 498. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 34/05. do 156/22.) darovanje je uređeno kao davanje dara u novcu ili u naravi, i to bez ikakve protučinidbe. Prema odredbama navedenog zakona uređeno je da ugovor o darovanju nastaje kada […]

Moramo li iznos ugovora o djelu iskazivati dvojno ako je ugovor sklopljen 1.1.2023. godine?

Zakonom o uvođenju eura propisana je posebna obveza poslovnih subjekata, a time i udruga, pri sklapanju ugovora s fizičkim osobama koje angažiraju bez zasnivanja radnog odnosa (ugovor o djelu, ugovor o izvođenju autorskog djela, ugovor o prijenosu autorskih prava ili neki drugi ugovor obveznog prava) da u razdoblju od 5.rujna 2022. do 31.12.2023. za navedene […]

SOS za OCD: Održana 5. savjetodavna podrška – Prijava volonterskih sati ministarstvu

U ponedjeljak 06. veljače 2023. s početkom u 10:00 sati održana je 5. tematska savjetodavna stručna podrška na temu “Prijava volonterskih sati ministarstvu”. Stručnjakinja koja je vodila ovu temu je Tijana Tešija Nikolašević iz Udruge Mi Split, Regionalnog volonterskog centra Split. Sudionici su upoznati sa važnim informacijama vezanim uz evidenciju volonterskih sati te prijavljivanju istih […]