Kako knjigovodstveno evidentirati opremu doniranu udruzi?

Darovanje ili donacija daje se bez ikakve naknade i protučinidbe. U skladu sa čl. 479. – 498. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 34/05. do 156/22.) darovanje je uređeno kao davanje dara u novcu ili u naravi, i to bez ikakve protučinidbe. Prema odredbama navedenog zakona uređeno je da ugovor o darovanju nastaje kada se darovatelj obveže bez protučinidbe prepustiti obdareniku određenu stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Ako je riječ o donaciji, možemo zaključiti da sam pojam donacija nije uređen niti jednim propisom. Donacijom bespovratno prenosimo novac, stvari, usluge ili prava u svrhu darivanja ne očekujući protučinidbu. Dakle, smatramo da i darovanje i donacija s računovodstvenog i poreznog motrišta imaju jednako značenje. Za darovatelja (donatora) dar predstavlja trošak, a za primatelja (udrugu) dar predstavlja prihod.
Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
To znači,  ako neprofitna organizacija primi donaciju nefinancijske imovine koja se amortizira, primitak te imovine iskazuje se kao odgođeni prihod na računu odjeljaka 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda. U prihode izvještajnog razdoblja priznaje se samo onaj dio prihoda koji je razmjeran troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja. Takav način iskazivanja propisan je za nefinancijsku imovinu koja se amortizira i za donacije koje su povezane s određenim programima i aktivnostima.
U poslovnim knjigama za udrugu kojoj je darovana imovina knjižit će se primljena oprema prema prirodnoj vrsti imovine (opreme) zaduženjem razreda 02 – Proizvedena dugotrajna imovina i odobrenjem računa 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda.
U trenutku obračuna amortizacije iskazat će se trošak amortizacije zaduženjem knjigovodstvenog računa 4311 – Amortizacija i odobrenjem računa 0291 – Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine. Istovremeno u visini obračunane amortizacije zadužuje se knjigovodstveni račun 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda i odobrenjem računa prihod od donacije na podskupinama 351, 352, 353, 354 ili 355 ovisno iz kojeg su izvora sredstva primljena.
Ako bi neprofitna organizacija primila donaciju nefinancijske imovine koja se ne amortizira, takva bi se donacija u trenutku primitka iskazala kao prihod izvještajnog razdoblja jer je riječ o donaciji nefinancijske imovini koja se ne amortizira.
Donacije ne ulaze u prag za ulazak u sustav PDV-a.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.