Kako knjižiti ulazni račun za edukaciju člana udruge?

Pitanje je vezano za knjiženje ulaznog računa, a koji se odnosi na plaćenu edukaciju člana udruge (koji nije zaposlen u udruzi).

Sredstva za edukaciju smo dobili kroz projekte jedinice lokalne i područne samouprave. Primitak sredstava smo knjižili ovako: duguje 1110 – potražuje 2922. Kada je projekt završen i kada smo dobili račun za edukaciji njega smo knjižili smo ovako: 1. par knjiženja duguje 4213 – potražuje 2425; 2. par knjiženja duguje 2922 – potražuje 3512. Recite je li to točno kontirano?

Još jedno pitanje, recite da li bi to bila plaća u naravi i da li je potrebno slati JOPPD obrazac, te da li je potrebno sklopiti neki ugovor o edukaciji sa članom udruge? Edukacija ima 3 stupnja i trošak svakog stupnja je oko X.000 kn.

Nastavno na vaš upit u svezi primljenih sredstva kroz projekte jedinice lokalne i područne samouprave i plaćanje edukacije članu udruge koji nije u radnom odnosu u udruzi, odgovaramo slijedeće.  

Prema odredbama čanka 26. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14; u daljnjem tekstu Zakon), prihodi i rashodi u neprofitnom računovodstvu priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Što između ostalog znači da se prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga (recipročni prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjerit neovisno o naplati.

Prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoči, doprinosi i ostali slični prihodi (nerecipročni prihodi) priznaju se u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja a za isto razdoblje.

Navedeno znali da su donacije nerecipročni prihodi koji se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju.

No, ako su prihodi od donacije povezani s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti), priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti).

Dakle, primljena sredstva povezana sa projektom se knjiže na odjeljku 1111 – Novac u banci / i  obveza na 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda. Sukladno troškovima provedbe programa (projekata i aktivnosti), koji se dokazuju zaprimljenim računima u izvještajnom razdoblju, knjižit će se zatvaranje obveze 2922 – Odgođeno priznavanje prihoda / i priznati prihod od donacije 3512 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Istovremeno se knjiži prirodna vrsta troška u vašem slučaju 4224 – Ostale naknade ili 4244  – Ostale naknade, ovisno o tome je li osoba kojoj se platila edukacija ima neku funkciju u udruzi ili je samo član udruge.

Na knjigovodstvenom računu ( kontu)  4213  – Stručno usavršavanje radnika iskazuju se rashodi samo ako je riječ o radniku, što kod vas nije slučaj.

U svezi vašeg drugog pitanja je li bi to onda bila plaća u naravi i je li se predaje JOPPD obrazac, odgovaramo.

Ako pravna ili fizička osoba daje neko dobro ili obavi uslugu fizičkoj osobi koja nije njihov radnik, bez naknade, taj se primitak smatra primitkom u naravi te fizičke osobe. S obzirom da nije riječ o radniku, riječ je o drugom dohotku u naravi. Vrijednost toga primitka smatra se neto-svotom drugog dohotka kojoj treba pribrojiti pripadajuće doprinose, porez na dohodak i prirez odnosno preračunati u bruto-svotu s pomoću koeficijenta za preračunavanje neto-svote u bruto-svotu. Potrebno je dodatno voditi brigu i o opravdanosti navedene edukacije kao i kriterijima na osnovu koji se odobrila edukacija i je li ta edukacija u skladu sa djelatnošću udruge. Isplatitelj (udruga) je obvezan sastaviti JOPPD te predati isti dan ili najkasnije drugi radni dan.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.