Jesu li udruge obvezne revidirati financijski plan za tekuću godinu?

Nastavno na vaš upit u svezi financijskog plana i Zakonskog okvira koji uređuje isti, odgovaramo. Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov.,  121/14. od 15.10.2014) koji je stupio na snagu 1.1.2015., uređuje obvezu izrade godišnjeg programa rada, kao i financijskog plana za njegovu provedbu. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov.,  119/15.) uređuje metodologiju izrade financijskih planova.

Zakon obvezuje neprofitne organizacije obveznike vođenja dvojnog knjigovodstva na izradu godišnjeg programa rada i financijskog plana za njegovu provedbu. Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo iako udovoljavaju uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela nemaju obvezu primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika u dijelu planiranja.

Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene navedenog Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada (čl. 10. Pravilnika). Prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga najvišem tijelu neprofitne organizacije, odnosno tijelu koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za njegovo donošenje. Financijski plan za sljedeću godinu donosi najviše tijelo udruge, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Prema odredbama čl. 19. Pravilnika  Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana, a obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. Izmjene i dopune financijskog plana nije potrebno provoditi za manje planirane ili neplanirane obveze za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava. Neprofitna organizacija u svom statutu ili drugim općim aktima utvrđuje što se smatra značajnim odstupanjem u smislu odredaba čl. 19. Pravilnika.

Ako neprofitna organizacija koja je obveznik planiranja ne donese financijski plan, novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija obveznik planiranja ako ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije ako ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.