Treba li udruga,uz Skupštinu, imati i Upravni odbor?

Skupština je najviše tijelo udruge, Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Nadležnosti skupštine su utvrđeni Zakonom o udrugama [2] . Skupština može svoje neke ovlasti prenijeti na tijela udruge, samo za nadležnosti koje su zakonom navedene koje se mogu statutom propisati. Primjerice, nadležnost skupštine po zakonu je da bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština, I dalje je skupština izvorno najviše tijelo jer skupština donosi i mijenja statut.
Statutom udruge se, osim skupštine, mogu utvrditi upravna (izvršna), nadzorna i druga tijela udruge. Tijela udruge ne mogu se uspostaviti osim ako nisu izričito predviđeni statutom. Radi se o fakultativnim organima udruge, koje udruga ne mora imati.

Iskustva su različita kako kod malih do brojnosti članstva velikih udruga s prisutnim krajnostima ustroja. Male udruge sa puno raznih tijela pa i sa prenesenim skupštinskim ovlastima do velikih, bez drugih tijela ili tijela koje imaju savjetodavnu ulogu.
Os
Prihvatljivo je da između održavanja sjednica skupštine postoji i tijelo koje može biti u nekim poslovima savjetodavno za osobu za zastupanje i/ili obvezujuće ili uloga predlagatelja ( kreditna zaduženja, apliciranje prema izvorima sredstava, partnerstva, imenovanje projektnog tima, ili ih imenuje osoba za zastupanje uz prethodnu suglasnost odbora i sl.).To tijelo može dobiti i neke druge svakako i prenesene ovlasti iz nadležnosti skupštine.

Čini mi se važnim, ukoliko nema statutom odredbe o održavanju sjednica skupštine i na daljinu putem verificiranih e-pošta članova skupštine, video konferencije ili drugog oblika suvremene elektroničke komunikacije na daljinu koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja, potrebno je u statut takvu odredbu ugraditi kako bi održavanje sjednice bilo regularno. Iz pandemije smo i nešto naučili.

[2] Čl.18. Zakona o udrugama (1) Skupština udruge: – usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština,– bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano,– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,– usvaja godišnje financijsko izvješće,– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,– donosi odluku o statusnim promjenama,– te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.(2) Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.