Kako uspostaviti model dobrog financijskog upravljanja i kontrole u organizacijama civilnog društva?

Kod pripreme prijava na natječaje za projekte vjerojatno ste se susreli sa sljedećim uvjetom “Prijavitelj ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za prethodnu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način).” […]